Monimuoto-oppiminen: Eri oppimisen muotojen sujuva yhdistäminen

Kustannustehokas, käytännönläheinen, innostava, motivoiva ja parempia oppimistuloksia tarjoava oppimismenetelmä – kyllä kiitos! Tällaisia hyötyjä tarjoaa kokonaisuus, joka on toteutettu oppimispolkuna monimuoto-oppimisen keinoin. Monimuoto-oppimisessa on vain voittajia: hyödyt yritykselle ovat kiistattomat ja osaamistaan kehittävät työntekijät voivat oppia joustavasti ja arjen työn ohessa.

Monimuoto-oppiminen yrityksen osaamisen kehittämisen tukena

Yksi oppimisen ja osaamisen kehittämisen muoto on ylitse muiden, kun puhutaan nimenomaan työelämään liittyvästä kehittymisestä ja jatkuvan oppimisen edistämisestä. Kyse on monimuoto-oppimisesta, joka mahdollistaa joustavan, monipuolisen ja käytäntöä ja teoriaa yhdistävän osaamisen kehittämisen. Kun monimuoto-oppimiseen yhdistetään verkko-oppimisympäristön kehitystoimenpiteiden läpinäkyvyyttä lisäävät ominaisuudet, tämän osaamisen kehittämisen hyödyt saadaan käyttöön täysimääräisesti.

Mitä monimuoto-oppimisella tarkoitetaan?

Monimuoto-oppiminen (engl. blended learning), tarkoittaa perinteisen opetus- ja oppimistilanteen – siis usein luokkahuonemuotoisen koulutuksen – yhdistämistä digimuotoiseen oppimiseen. Työelämästä puhuttaessa monimuoto-oppiminen voidaan nähdä vielä laajemmin, nimittäin siihen voidaan ottaa mukaan myös erilaisia käytännön harjoitteita, työnäytteitä tai muita osaamisen kehittämisen konkreettisia, työarjessa tapahtuvia virstanpylväitä.

Monimuoto-oppimisen hyödyntäminen kahvilantyöntekijän perehdytyspolulla Vuolearning-oppimisympäristössä
Monimuoto-oppimisen hyödyntäminen kahvilantyöntekijän perehdytyspolulla Vuolearning-oppimisympäristössä

Erityisesti työelämässä ja yrityksissä tapahtuva osaamisen kehittäminen on järkevää toteuttaa hyödyntäen monimuoto-oppimisen periaatteita, se on nimittäin joustava ja tehokas tapa oppimiseen työn lomassa.

Monimuoto-oppiminen hyödyttää sekä yritystä että työntekijää

Kun koulutuspoluissa ja oppimisaktiviteeteissa voidaan hyödyntää sekä kasvokkain tapahtuvaa (etä- tai lähitoteutettua) opetusta että verkkokursseja, osaamisen kehittämisen joustavuus lisääntyy. Omiin aikatauluihin parhaiten sopivalla tavalla opiskelu on tärkeää aikuisoppijoille, ja joustavuus on tärkeää myös, kun mietitään esimerkiksi työssäoppimista työvuorojen aikana. Oppijoiden – siis työntekijöiden – motivaatio edetä oppimisessa paranee, sitoutuminen koulutuksiin kasvaa ja oppimistulokset ovat parempia, kun oppiminen voi tapahtua sekä itseohjautuvasti että ohjatusti.

Monimuoto-oppiminen on myös kustannustehokas vaihtoehto, erityisesti perinteisiin, puhtaasti kasvokkaisista opetustilanteista muodostuviin koulutuksiin verrattuna. On helpompaa yrittää aikatauluttaa vain muutamia kasvokkaisia etä- tai lähikoulutustilaisuuksia useamman vuorotyötä tekevän ihmisen kalenteriin ja toteuttaa suurin osa opittavasta sisällöstä verkkokursseina tai työnäytteinä kuin suunnitella pidempiaikaisen koulutuksen kaikki sisällöt lähitoteutuksina.

Monimuoto-oppiminen siis

 • parantaa oppimistuloksia
 • lisää motivaatiota opiskella ja sitoutumista sekä opittavaan sisältöön että laajemmin työnantajaorganisaatioon (osaamisen kehittämisen mahdollisuuksien tarjoaminen parantaa työntekijäkokemusta ja on veto- ja pitovoimatekijä)
 • on kustannustehokasta sekä työvuorojen että poisjäävien matkakustannusten puolesta.

Monimuoto-oppiminen oppimispoluilla

Helpointa monimuoto-oppimista hyödyntävien oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen on, jos siinä voidaan hyödyntää verkko-oppimisympäristön oppimispolkuominaisuuksia. Parhaimmillaan oppimispolku voi nimittäin koostua erityyppisistä verkkokursseista, kasvokkaisista etä- tai lähiopetustilanteista, monipuolisista suorituksista (kuten pätevyydet ja määrämuotoiset koulutukset, esimerkkinä EA-kurssit) ja vaikkapa tehtävälistoista tai työelämän erilaisista virstanpylväistä ja onnistumisista.

Oppimispolku Vuolearning-oppimisympäristössä
Oppimispolku Vuolearning-oppimisympäristössä

Miten monimuoto-oppimista kannattaa käyttää

Kuten minkä tahansa koulutuksen ja kehittämistoimenpiteen suunnittelussa, myös monimuoto-oppimista hyödynnettäessä kannattaa ihan aluksi pysähtyä miettimään, mitä halutaan saada aikaiseksi. Määritellään siis tarve tai tavoite.

”Mitä haluamme muuttaa? Mihin tämän oppimiskokonaisuuden on tarkoitus johtaa?”

Lisäksi, kun halutaan käyttää monimuoto-oppimista oppimiskokonaisuuden toteutuksen viitekehyksenä, kannattaa hetki pohtia myös koulutuksen kohderyhmää. Esimerkiksi, jos koulutuksen osallistujat tulevat opiskelemaan verkkokursseja lähinnä mobiilisti, tämä on hyvä huomioida monimuoto-oppimista hyödyntävän oppimispolun suunnittelussa alusta alkaen.

Tarpeen tai tavoitteen määrittelyn jälkeen kannattaa suunnittelussa edetä tarkempien oppimistavoitteiden muodostamiseen. Kuten oppimispolkujen suunnittelussa, myös monimuoto-oppimista hyödyntävän koulutuskokonaisuuden suunnittelussa oppimistavoitteet voidaan miettiä monella eri tavalla: aikaan sidotusti, tiettyjen välietappien kautta, osaamiset edellä tai vaikkapa työtehtävien oppimisen näkökulmasta.

Tutustutaan monimuoto-oppimista hyödyntävään oppimispolkuun kahden esimerkin kautta tarkemmin.

Esimerkki oppimispolusta – case asiantuntijatyö

Asiantuntijatehtävissä toimivalle oppijakohderyhmälle suunnattu monimuoto-oppimista hyödyntävä oppimispolku voisi rakentua vaikkapa näin:

 1. Aloituskysely kartoittamaan oppijoiden osaamistasoa ja motivaatiota
 2. Vuorovaikutteinen, myös oppijoiden välisen vuorovaikutuksen mahdollistava verkkokurssi, jossa esitellään oppimispolun oppimistavoitteet ja opetetaan perustiedot opittavasta aiheesta
 3. Oppijaryhmän ja valmentajan välinen Teams- tai luokkahuonetapaaminen, jossa keskitytään johonkin tiettyyn, verkkokurssilla esiteltyyn teemaan opittavaan aiheeseen liittyen
 4. Keskustelumuistiinpano-aktiviteetti, johon oppijat voivat kirjata vastauksiaan valmentajan kirjaamiin kysymyksiin
 5. Vertaisoppimiseen ohjaava verkkokurssi, jolla oppijat voivat yhdessä työstää opittavaa aihetta eteenpäin
 6. Verkkokurssi, joka ohjaa oppijat syvemmälle aiheeseen
 7. Oppijaryhmän ja valmentajan välinen Teams- tai luokkahuonetapaaminen, jossa vastataan oppijoiden mieleen tulleisiin kysymyksiin viimeisintä verkkokurssia opiskeltaessa
 8. Tehtävälista muistuttamaan oppijoita opitun asian arkeen viemisestä ja taitojen käyttöönoton seurannan avuksi
 9. Loppukysely kartoittamaan oppijoiden osaamistason muuttumista ja keräämään palautetta oppimispolun toteutuksesta

Tällainen oppimispolku mahdollistaa yksilöllisen oppijakokemuksen, oman aikataulun mukaisen opiskelun, yhdessä oppimisen sekä oman osaamisen reflektoinnin aloitus- ja loppukyselyn muodossa. Suoraan kalenteriin sidottuja oppimisaktiviteetteja on vain kaksi, muilta osin oppimisaktiviteetit ovat oppijoiden aikataulutettavissa kuitenkin niin, että ennen koko ryhmän tapaamista kaikki edeltävät oppimisaktiviteetit on suoritettu.

Esimerkki oppimispolusta – case tuotantotyö

Erilaisissa tuotantotehtävissä toimivan oppijakohderyhmän monimuoto-oppimista hyödyntävä oppimispolku voisi rakentua vielä enemmän arjen työn lomaan, vaikkapa tällaiseksi:

 1. Verkkokurssi, jossa toivotetaan oppijat tervetulleeksi oppimispolulle ja esitellään tiiviisti oppimispolun tarkoitus, oppimistavoitteet ja työskentelytapa
 2. Tapaaminen ohjaajan ja oppijoiden kesken työpaikalla, opittavan työtavan/linjaston/laitteen esittely tai perehtyminen muuhun opittavaan asiaan
 3. Verkkokurssi, jossa painotetaan videomuotoista sisältöä tukemaan usein hyvin käytännönläheisten työvaiheiden oppimista. Mahdollisuus testata omaa työvaiheiden osaamista monivalintakysymyksillä.
 4. Tapaaminen ohjaajan kanssa työpaikalla, ensimmäinen konkreettinen harjoittelukerta
 5. Harjoittelukerta ensimmäisenä osaamisetappina suorituksen muodossa, esimerkiksi Laitteen x käyttäminen yhdessä ohjaajan kanssa onnistuu hienosti
 6. Kertaus laitteen käytöstä/työtavan työvaiheista/linjastosta tai muusta opittavasta asiasta
 7. Tapaaminen ohjaajan kanssa työpaikalla, toinen konkreettinen harjoittelukerta
 8. Harjoittelukerta toisena osaamisetappina suorituksen muodossa, esimerkiksi Laitteen x käyttäminen valvotusti onnistuu erinomaisesti
 9. Verkkokurssi, jossa vielä kerrataan laitteen käytön perusteita ja testataan omaa osaamista
 10. Tapaaminen ohjaajan kanssa työpaikalla, kolmas konkreettinen harjoittelukerta, joka on samalla osaamisnäyttö
 11. Osaamisnäyttö pätevyytenä suorituksen muodossa, esimerkiksi Laitteen x käyttäminen itsenäisesti sujuu hyvin. Lupa laitteen x käyttämiseen.

Kuvatun kaltainen monimuoto-oppimista hyödyntävä oppimispolku soveltuu todella moneen käyttötarkoitukseen. Keskeistä on, että oppimispolun ja opittavan asian tavoite on selvillä sekä oppijalla että ohjaajalla. Hyvin tärkeää on myös opittavan asian vieminen välittömästi käytännön työtehtäviin ja siis konkreettinen opittavan asian harjoittelu.

Tuotantotyön erilaisten prosessien, vaiheiden ja käytössä olevien laitteiden käytön opettelun toteuttaminen monimuoto-oppimisena on todella kustannustehokasta ja antaa oppijoille mahdollisuuden seurata omaa oppimistaan. Tekeminen ja oppiminen on palkitsevaa, kun tavoite on selvillä ja oma osaaminen on koko ajan näkyvillä sekä itselle, ohjaajalle että esihenkilölle. Työnantajan ja esihenkilön kannalta on erittäin hyödyllistä, kun suoritetut pätevyydet on mahdollista löytää ajantasaisena listana verkko-oppimisympäristöstä. Lisäksi työntekijöiden oppimisen ja kehittymisen etenemisen seuranta on helppoa verkko-oppimisympäristön analytiikan avulla.

Helposti alkuun monimuoto-opetuksen kanssa

Ensimmäinen kokonaisuus, joka voitaisiin organisaatiossa toteuttaa monimuoto-oppimisen keinoin oppimispolkuna, voisi olla koulutus, jolle on paljon tarvetta ja jonka toteuttaminen osittain verkkokurssimuodossa säästäisi sekä työntekijöiden että työnjohdon aikaa. Tällaisia koulutuksia voivat olla esimerkiksi erilaiset pätevyyksiin johtavat koulutukset. Myös kesätyöntekijöiden perehdytyskoulutukset voidaan hyvin toteuttaa monimuoto-oppimisen keinoin oppimispolkuna – kunhan nuoria työntekijöitä muistetaan tukea perehtymisessä riittävän vahvasti myös ihan työarjessa. Esimerkiksi asiakkaamme Muumimaailma toteutti kesätyöntekijöiden perehdytyksen monimuoto-opetuksen avulla yhdistämällä itsenäisen verkko-opiskelun ja paikan päällä opiskelun.

Monimuoto-oppimiskokonaisuuksien kanssa ei – kuten ei missään muussakaan kehittämishankkeessa – olla koskaan täysin valmiita. On hyvä kerätä oppimiskokonaisuuksista palautetta, muokata ja parannella, testata ja kehittää uutta. Hiljalleen kun kokemusta monimuoto-oppimisen hyödyntämisestä ja oppimispolkuajattelusta kertyy, tällaisen oppimisen mahdollistamista on helppoa viedä organisaatiossa eteenpäin ja laajentaa monenlaisiin koulutuksiin.

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia