Ehdot ja käytännöt

Käyttäjän käyttöehdot

Käyttämällä Vuolearningin Palvelua sitoudut (Käyttäjänä) näihin käyttöehtoihin. Ole hyvä ja lue seuraavat Käyttöehdot huolellisesti ennen Vuolearningin Palvelun käyttöä. Jos et hyväksy Käyttöehtoja, älä käytä Vuolearningin Palvelua. Nämä Käyttöehdot koskevat kaikkea Vuolearningin Palvelun käyttöä. Tarkempi kuvaus Vuolearningin Palvelusta ja tiedot järjestelmävaatimuksista ovat saatavilla osoitteessa www.vuolearning.com. Jos rekisteröidyt Käyttäjäksi yrityksenä, yhdistyksenä tai jonain muuna juridisena henkilönä, vakuutat samalla, että sinulla on nimenkirjoitusoikeus tai olet muuten oikeutettu sitomaan organisaation näihin Käyttöehtoihin.

 1. Määritelmät

  “Yhteistyökumppani” tarkoittaa yritystä tai muuta yhteistyökumppania, joka on solminut Vuolearningin kanssa yhteistyösopimuksen.

  “Vuolearning” tarkoittaa Vuolearning Oy:tä, jonka osoite on Keilaranta 1, 02150 Espoo, Suomi ja y-tunnus 2647901-3.

  “Vuolearning App” means a digital application called Vuolearning.

  “Vuolearningin Sovellus” tarkoittaa digitaalista Vuolearning -nimistä sovellusta.

  “Vuolearningin Palvelu” tarkoittaa sekä Vuolearningin Sovellusta että Vuolearningin verkkosivustoa www.vuolearning.com ja muita sijainteja, jotka mainitaan www.vuolearning.com -sivustolla.

  “Käyttäjä” tarkoittaa luonnollista tai juridista henkilöä, joka käyttää Vuolearningin Palvelua.

 2. Vuolearningin tunnistetiedot
  NimiVuolearning Oy
  TuotenimiVuolearning
  Posti- ja käyntiosoiteKeilaranta 1, 02150 Espoo, Suomi
  Y-tunnus2647901-3
  ALV-numeroFI26479013
  Sähköpostiosoiteinfo@vuolearning.fi
 3. Vuolearningin Palvelun kuvaus
  1. Vuolearningin Palvelu sisältää verkko-oppimisalustan, jonka tarkoituksena on tehdä digitaalisten oppimateriaalien käytöstä helppoa. Oppimisalusta konvertoi käyttäjien omat PowerPoint- ja PDF-tiedostot mobiiliystävällisiksi ja interaktiivisiksi oppimiskokemuksiksi.
 4. Käyttäjätilit
  1. Jotta Vuolearningin Palvelun käyttö on mahdollista, jokaiselle Käyttäjälle luodaan käyttäjätili Vuolearningin Palveluun. Vuolearningin Palvelun käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä vastaa siitä, että kaikki käyttäjätiliin liittyvät tunniste- ja vastaavat tiedot, joita tarvitaan Käyttäjän käyttäjätilille kirjautumiseen, pidetään luottamuksellisina ja että niitä käytetään turvallisella tavalla siten, että kolmannet osapuolet eivät pääse niihin käsiksi.
  2. Jos syntyy epäilys siitä, että ulkopuolinen taho on saanut tietoonsa Käyttäjän käyttäjätiliin liittyvät tunnistetiedot tai että ulkopuolinen taho on päässyt käsiksi Käyttäjän käyttäjätiliin, Käyttäjän on viivytyksettä ilmoitettava Vuolearningille asiasta. Käyttäjä vastaa kaikesta oman käyttäjätilinsä kautta tapahtuneesta Vuolearningin Palvelun käytöstä ja kaikesta käyttäjätilin toiminnasta.
 5. Vuolearningin Palvelun käyttöön liittyvät lisäehdot
  1. Käyttäjän on noudatettava kaikkia sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä Vuolearningin Palvelua käyttäessään.
  2. Vuolearningin Palvelua kehitetään jatkuvasti ja osia Vuolearningin Palvelusta voidaan tähän kehitystyöhön liittyen muuttaa tai poistaa, mukaan lukien Vuolearningin Palvelussa saatavilla olevat ominaisuudet, joko kokonaan tai osittain.
  3. Käyttäessään Vuolearningin Palvelua Käyttäjä voi kohdata sisältöä tai tietoa, joka on epätarkkaa, epätäydellistä, viivästynyttä, harhaanjohtavaa, laitonta, loukkaavaa tai muuten haitallista. Yleisesti, Vuolearning ei tarkista Yhteistyökumppaneiden tarjoamaa sisältöä. Vuolearning ei vastaa kolmansien osapuolten (mukaan lukien Yhteistyökumppaneiden) tarjoamasta sisällöstä tai tiedosta tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tällaisen tiedon tai sisällön käytöstä tai siihen luottamisesta.
  4. Käyttäjä on vastuussa laitteiden ja välineiden (kuten matkapuhelimet) hankkimisesta ja ylläpidosta ja palvelun käyttämiseen ja käyttöön tarvittavista yhteyksistä, sekä niistä aiheutuvista kuluista.
  5. Käyttäjä ei: (i) käytä tai yritä käyttää toisen henkilön Vuolearningin käyttäjätiliä ilman tältä toiselta henkilöltä saatua suostumusta; (ii) kopioi, muokkaa tai luo Vuolearningin Palvelusta tai siihen liittyvästä teknologiasta johdannaisia; (iii) suunnittele, pura, tai muuten yritä saada haltuunsa Vuolearningin Palvelun tai siihen liittyvän tekniikan lähdekoodia tai osia niistä; (iv) poista Vuolearningin Palvelun sisältämiä tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita omistusoikeuksia koskevia ilmoituksia; (v) poista, peitä tai häivytä Vuolearningin Palveluun sisältyviä mainoksia; (vi) kerätä, käyttää, kopioida tai siirtää Vuolearningin Palvelusta saatuja tietoja ilman Vuolearningin suostumusta; (vii) käyttää robotteja tai muita automatisoituja menetelmiä Vuolearningin Palvelun käyttämiseen; (viii) käytä Vuolearningin Palvelua muiden kuin Vuolearningin nimenomaisesti tarjoamien rajapintojen kautta, kuten Vuolearningin Sovellus ja Vuolearningin verkkosivusto.
  6. Vuolearningillä on oikeus poistaa Käyttäjä Palvelusta välittömästi ja/tai kieltäytyä tarjoamasta Palvelua, jos Käyttäjä väärinkäyttää Vuolearningin Palvelua tai aiheuttaa haittaa tai vahinkoa Vuolearningin Palvelulle tai Vuolearningille.
  7. Vuolearning käsittelee Käyttäjästä kerättyjä henkilötietoja Yksityisyyskäytäntönsä mukaisesti.
 6. Sopimuskausi ja irtisanominen
  1. Nämä Käyttöehdot ovat voimassa sitovana sopimuksena toistaiseksi, kunnes Yhteistyökumppanin kanssa tehty sopimus päättyy tai Käyttäjä toimittaa onnistuneen pyynnön tietojensa poistamisesta ja tilin lopettamisesta.
 7. Vastuunrajoitus
  1. Seuraavaa kohtaa sovelletaan vain Vuolearningin Palvelun muihin kuin kuluttajakäyttäjiin: Vuolearning ei missään olosuhteissa ole vastuussa Käyttäjälle välillisistä vahingoista, mukaan lukien menetetyt voitot, myynnin tai liiketoiminnan menetys, myynnin tai liiketoiminnan menettäminen, tietojen menettäminen tai liiketoiminnan keskeytyminen, tai suorista vahingoista, jotka ylittävät summan, jonka Vuolearning on pidättänyt (vai veloittanut) Käyttäjältä kolmen (3) kuukauden aikana ennen vaatimuksen aiheuttaneita tapahtumia.
 8. Sovellettava laki ja riitojenratkaisu
  1. Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Kaikki näistä Käyttöehdoista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, kiistat tai vaatimukset tai Käyttöehtojen rikkominen, päättyminen tai kelpoisuus, josta ei voida sopia osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyllä Suomen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi.
 9. Muutokset
  1. Vuolearning julkaisee muutetut Vuolearningin Palvelun Käyttöehdot verkkosivullaan ja tiedottaa Käyttäjälle Vuolearningin Palvelun Käyttöehtojen muutoksesta Vuolearningin Palvelussa tai sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Käyttäjä on Vuolearningin Palveluun antanut. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy mitä hyvänsä Vuolearningin Palvelun Käyttöehtoihin tehtyjä muutoksia, hänen on lopetettava Vuolearningin Palvelun käyttö.
 10. Luovutus
  1. Vuolearningillä on oikeus luovuttaa kaikki tai mitkä tahansa näissä Käyttöehdoissa mainituista Vuolearningin Palvelua koskevista oikeuksistaan tai velvollisuuksistaan joko kokonaan tai osittain tytäryhtiölleen, seuraajalleen tai liiketoimintavarojensa ostajalle tai hankkijalle ilman Käyttäjän etukäteen antamaa suostumusta.
  2. Käyttäjällä ei ole oikeutta kokonaan tai osittain luovuttaa mitään tässä tarkoitetuista oikeuksistaan tai velvollisuuksistaan.