Motivaatio parantaa oppimistuloksia

Motivoitunut kurssilainen saa enemmän irti koulutuksesta ja saavuttaa parempia oppimistuloksia. Verkkokoulutuksissa kouluttaja ei ole välttämättä ollenkaan läsnä kurssilla ja siksi opiskelijoiden motivointi on hyvin erilaista kuin luokkahuoneessa. Käymme seuraavaksi läpi yksinkertaisia keinoja motivoivimpien verkkokoulutusten tuottamiseen.

Hyvä johdanto konkretisoi kurssin hyödyt ja sitouttaa

Kurssin johdantoon on syytä panostaa, sillä se luo ensivaikutelman kurssista. Johdannossa on hyvä käydä läpi syitä siihen miksi kurssilla opiskeluun kannattaa käyttää aikaa, eli mitä kurssilla opitaan ja mitä opituilla taidoilla voi saavuttaa.

Lisäksi on hyvä kertoa kurssin yleisistä käytännöistä ja etenemisestä, jotta kurssilaiset tietävät miten kurssilla tullaan toimimaan. Johdantoon voi sisällyttää esimerkiksi kuvauksen siitä mitä aiheita kurssilla käydään läpi, sekä sen millaisia menetelmiä kurssilla käytetään ja miten suorituksia arvioidaan. Jos kurssi on tarkoitus suorittaa tietyssä aikataulussa se on hyvä tuoda selkeästi esiin.

Moni osallistuja on myös kiinnostunut kuulemaan hiukan kurssin kouluttajista ja heidän asiantuntemuksestaan. Kurssille voi lisätä lyhyen kouluttajaesittelyn jossa kerrotaan millaista kokemusta ja asiantuntemusta kouluttajalla tai kurssijärjestäjällä on ja miksi hänen osaamiseensa voi luottaa. Kun kouluttajaesittelyn yhteyteen lisää kuvan tai lyhyen esittelyvideon tulevat myös kasvot tutuiksi ja kurssi tuntuu persoonallisemmalta.

Johdannossa kannattaa siis vastata näihin kysymyksiin

  • mitä kurssilla opitaan?
  • mihin opittuja taitoja voi hyödyntää?
  • mitä opituilla taidoilla voi saavuttaa?

sekä kertoa kurssin käytännöistä ainakin

  • miten kurssille osallistutaan?
  • miten osallistumista arvioidaan?
  • missä aikataulussa kurssi on tarkoitus suorittaa?

ja lisäksi esitellä kurssin kouluttajat.

Kiinnitä huomiota kurssin rakenteeseen, sisällön vaihtelevuuteen ja visuaaliseen ilmeeseen

Kurssille on hyvä antaa selkeä ja loogisesti etenevä rakenne, jolloin kurssilainen pystyy seuraamaan omaa etenemistään helpommin ja heille on selkeää missä mennään. Väliotsikot ja johdantokappaleet auttavat selkeyttämään kurssia ja niitä kannattaakin hyödyntää.

Verkkokursseilla kannattaa hyödyntää monipuolista sisältöä. Tehtävät ja testit tukevat oppimista ja auttavat samalla mittaamaan osaamista. Tehtävät myös aktivoivat ja ne koetaan usein kurssin oleellisena sisältönä. Samoin kuvia ja videoita kannattaa hyödyntää rohkeasti. Kurssin visuaaliseen ilmeeseen on hyvä kiinnittää erityistä huomiota viimeistelyvaiheessa.

Erilaiset keskustelut ja vertaisarvioinnit koetaan usein motivoivina ja sopivat hyvin kursseille joissa osallistujat etenevät pääosin samaan tahtiin. Aktiivisimmat keskustelut syntyvät useimmiten kouluttajan fasilitoimina, joten helpoin tapa lisätä keskustelevuutta kurssille on asettaa valmiita keskustelunaiheita osaksi kurssia.

On tärkeää myös huolehtia siitä että kurssilla käytettävä teknologia on helppokäyttöistä eikä kurssilaisilla mene aikaa turhaan teknologian kanssa taistelemiseen vaan he voivat keskittyä oppimiseen.

Motivoi ja kannusta reflektoimaan omaa oppimista

Kurssilaisia voi kannustaa ja huomioida etenemisestä. Tehtävistä saadut palautteet ja selkeiden osioiden loppuunvieminen motivoivat. Kun merkittävä osa työstä voi mainita siitä että ollaan jo voiton puolella.

Omaa oppimista voi myös kannustaa reflektoimaan ja arvioimaan esimerkiksi pohdintatehtävien avulla. Näin voit auttaa kurssilaisia huomaamaan paremmin sen mitä kaikkea he ovat jo oppineet.

Lue myös

Ohjeita laadukkaan verkkokoulutuksen tuottamiseen

Videot verkkokursseilla - millaiset videot tukevat oppimista?

Vuorovaikutteisuus verkkokursseilla - tehtävät, vertaisarvioinnit ja keskustelut