Osaamisen kehittäminen kasvattaa ja ylläpitää organisaation kilpailukykyä

Maailman muuttuessa työelämä muuttuu, ja pysyäkseen kyydissä myös tekijöiden on muututtava sen mukana. On todennäköistä, että tulevaisuudessa ihmiset tulevat työskentelemään monissa ammateissa, joita ei vielä tänä päivänä ole olemassakaan. Siksi organisaatioiden on huolehdittava, että sen tekijöiden osaamista kehitetään.

Osaamisen kehittäminen tukee muutosvalmiutta ja on osa strategista kehittämistä

Henkilöstön osaaminen on organisaation tärkein resurssi. Vaikka yrityksen tuote olisi markkinoiden paras ja innovatiivisin jossain hetkessä, se ei tule olemaan sitä ikuisesti ilman kehittävää ja osaavaa henkilöstöä.

Osaamisen kehittämisellä viitataankin tyypillisesti juuri organisaation henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Henkilöstön tietojen ja taitojen on tärkeää pysyä ajassa kiinni ja kehittyä, jotta myös yritys ja sen tuote voi kehittyä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on pohjimmiltaan myös liiketoiminnan kehittämistä.

Osaamisen kehittäminen voidaankin nähdä investointina organisaation tulevaisuuteen. Kun katsotaan eteenpäin sellaisiin taitoihin tai ilmiöihin, jotka eivät välttämättä vielä ole läsnä arjessa, mutta tulevat todennäköisesti tulevaisuudessa olemaan, varaudutaan samalla muutoksiin ja lisätään yrityksen innovointikykyä ja muutosvalmiutta.

Osaamisen kehittäminen tukee muutosvalmiutta
Strategisten tavoitteiden asettaminen on vain sanahelinää, ellei samalla pohdita, mitä tavoitteiden saavuttamiseksi tullaan käytännössä tekemään.

Jos yrityksen tavoitteena on esimerkiksi laajentaa toimintaa ulkomaille, tulee sen pohtia, millaisia toimenpiteitä laajentaminen vaatii sekä millaisia osaamisvaatimuksia se asettaa henkilöstölle. Mikäli yrityksen työntekijöillä ei esimerkiksi ole riittävää osaamista palvella asiakkaita toisella kielellä, on sellaista osaamista hankittava tai kehitettävä, jotta tavoite voidaan saavuttaa.

On käytännössä mahdotonta tietää varmuudella, millaisia taitoja tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan. Trendien, tilastojen ja ennusteiden seuraaminen on kuitenkin mahdollista, ja harvoin minkään asian oppiminen on täysin hyödytöntä, sillä osaaminen kumuloituu ja erilaiset taidot tukevat toisiaan. Muuttuvassa maailmassa yksilöiden ja organisaatioiden on opittava sietämään epävarmuutta, ja muutoksiin varautuminen sekä niihin sopeutuvan asenteen omaksuminen tukee tätä.

Kehityksen suunta sekä työarjen puitteet auttavat löytämään oikeat menetelmät

Jotta osaamista voidaan viedä eteenpäin, on tiedettävä ensin, millaista osaamista organisaatiossa on, ja millaista osaamista halutaan kehittää.

Osaamisen tason sekä osaamistarpeiden kartoittamisella saadaan selville osaamisen nykytila organisaatiossa. Sen pohjalta voidaan tehdä ennuste, miten toimintaympäristö muuttuu tulevaisuudessa, ja päättää, miten organisaatio haluaa muuttuneeseen ympäristöön sijoittua. Näiden tietojen pohjalta luodaan kartoituksen jälkeen henkilöstön kehittämissuunnitelma, josta selviää, mitä taitoja aiotaan kehittää ja miten.

Oppivassa organisaatiossa rakennetaan kehittymiseen kannustavaa työkulttuuria

Koska oppimista tapahtuu monenlaisissa tilanteissa, voi myös osaamisen kehittämistä tehdä lukuisilla menetelmillä. Kukin organisaatio voi valita käyttöön ja kokeiluun juuri omiin tarpeisiinsa sopivat menetelmät, joilla organisaatiossa tarvittavaa osaamista voidaan kehittää. Menetelmien valinta kannattaa tehdä siten, että työntekijä ja osaamisen kehittämistä johtava taho pohtivat yhdessä, mitkä menetelmät ovat sekä hyödyllisiä opittavan taidon kannalta että mahdollisia järjestää osaksi oppijan arkea.

Oppivassa organisaatiossa rakennetaan kehittymiseen kannustavaa työkulttuuria ja sille otollisia puitteita tietoisesti ja jatkuvasti.

On tärkeää, että valitut menetelmät aidosti nivotaan osaksi työntekijän työarkea ja niille tehdään tarpeeksi aikaa kalenteriin. Jos henkilöstölle asetetaan lisää tehtäviä ja velvoitteita, mutta niille ei tehdä aikaa, tuntuvat tehtävät helposti ikäviltä ja ylimääräisiltä, ja saattavat jäädä kokonaan tekemättä.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Henkilöstön kehittäminen on prosessi, joka rakentuu useasta eri askeleesta

Osaamisen kehittämisen menetelmät

Millaisia menetelmiä osaamisen kehittämiseen sitten on?

Olemme koostaneet yleisiä käytössä olevia osaamisen kehittämisen menetelmiä alla olevaan taulukkoon:

Osaamisen kehittämisen menetelmät

Taulukon jatkuvien reunojen on tarkoitus kuvata sitä, että tässä taulukossa on esitetty vain osa mahdollisista menetelmistä. Keinoja on olemassa lukemattomiin, ja kuten muukin työelämä‚ nekin kehittyvät jatkuvasti.

Avainasemassa henkilöstön osaamisen nykytilanteen sekä kehityksen seurannan kannalta on toimiva osaamisenhallintajärjestelmä. Vuolearning onkin helppokäyttöisen oppimisalustan lisäksi myös osaamisen hallintaan erinomaisesti sopiva järjestelmä, jonka avulla organisaation on mahdollista pysyä ajan tasalla henkilöstön osaamisen tasosta, tarpeista ja kehittymisen etenemisestä.

Vuolearning mahdollistaa esimerkiksi laadukkaat ja tehokkaat perehdytykset, eri tahoille suunnatut verkkokurssit sekä ajantasaisen analytiikan ja suoritusrekisterin, jotka toimivat kehityskeskusteluiden tai -suunnitelmien tukena. Alustalle on mahdollista tuoda suoritustietoja myös muista järjestelmistä, jolloin kaikkea osaamisen kehittämiseen liittyvää dataa voidaan tarkastella samassa paikassa.

Osaamisen kehittämisen menetelmät ja osaamisenhallintajärjestelmä ovat käytännön keinoja osaamisen lisäämiseksi, mutta ennen kaikkea organisaatiossa tarvitaan yksilötasoilla sitoutumista ja halua oppimista kohtaan. On omaksuttava asenne jatkuvasta kehittymisestä ja oppimisesta ja siitä, että yksikään meistä ei tule koskaan lopullisesti valmiiksi. Aina voi ja kannattaa oppia uutta.

Lue myös:

Osaamisen kehittämisen menetelmät ja työkalut

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia