Verkkoulutukset tuottavat reaaliaikaista raportointia oppimisesta

Oppimisesta kertyvää analytiikkaa voidaan hyödyntää sekä osaamisen mittaamiseen että koulutusten kehittämiseen. Samalla koulutuksen sisältö dokumentoituu kun kurssin tarkka sisältö on alustalla myös jälkikäteen tarkasteltavana.

Digitaalinen oppimisalusta kertoo opiskelijoiden etenemisestä reaaliajassa ja objektiivisesti. Verkkokoulutus onkin kaikille kurssilaisille tasavertainen ja mittaa osallistujien osaamista samoilla kriteereillä, sekä mahdollistaa ongelmakohtien analysoinnin.

Osaamistason mittaaminen ja tavoitetason varmistaminen

Seuraamalla tehtäväpisteiden kertymistä ja toisaalta luetun materiaalin sekä katsottujen videoiden osuutta eri kurssiosioissa voidaan seurata sekä tekemistä että ymmärtämistä.

Tavallisimpia tapoja hyödyntää kurssianalytiikkaa kurssilaisten osaamistason mittaaminen. Monilla kursseilla tavoitellaan tiettyä taitotasoa, jonka saavuttamista mitataan tehtävillä ja testeillä.

Kurssilaisilta voi edellyttää esimerkiksi tietyn tehtäväpistemäärän saavuttamista jotta kurssi katsotaan hyväksytysti suoritetuksi. Mikäli pistemäärää ei saavuteta ohjataan kurssilainen suorittamaan koulutus uudelleen.

Tehtäväpisteiden lisäksi voidaan mitata myös muuta etenemistä kurssilla, kuten tekstien lukemista tai videoiden katsomista. Näin voidaan myös ilman tehtäviä seurata että materiaali käydään läpi. Mittaaminen tapahtuu seuraamalla selaimen liikettä, eli sitä miten käyttäjä liikkuu oppimisalustalla.

Materiaalin läpikäynnin ja ymmärtämisen mittaaminen auttavat peilaavat myös kurssin haastetasoa. Jos materiaali on käyty tunnollisesti läpi mutta tehtäviin ei osata vastata se kertoo usein siitä että kurssilaisen pohjatiedoissa on puutteita tai kurssi on muista syistä vaikea. Mikäli taas tehtävät saadaan oikein lukematta materiaalia on kurssi todennäköisesti osallstujalle liian helppo.

Ongelmakohtien analysointi

Vastausjakaumista nähdään nopeasti kuinka suuri osuus vastauksista oli oikein ja mitä virheellisiä vastauksia kurssilaiset antoivat. 

Oppimisalustalle tallentuu hyväksyttyjen suoritusten lisäksi myös tieto yksittäisistä tehtävävastauksista. Vastausjakaumia tarkastelemalla voidaan havaita yleisimmät kurssilaisten tekemät virheet ja siten arvioida mistä asioista kaivataan mahdollisesti lisäkoulutusta.  

Toisinaan kurssilaisten kanssa halutaan käydä ongelmakohdat läpi vielä verkkokoulutuksen jälkeen. Esimerkiksi turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyvät koulutukset voivat olla luonteeltaan sellaisia joiden kohdalla halutaan käydä vielä erikseen keskustelu niistä tehtävistä joihin oli vastattu väärin.

Viestinnän vaikuttavuuden ja materiaalin kiinnostavuuden arviointi

Heatmap eli lämpökartta visualisoi missä kohdissa materiaalia opiskelijat ovat käyttäneet eniten aikaa. Tämä kertoo useimmiten siitä mikä herättää mielenkiinnon tai vaatii pidemmän opiskeluajan. 

Analytiikka kertoo oppimisen lisäksi myös sisällön kiinnostavuudesta. Lämpökartta visualisoi värein sen missä kohdissa kurssia kurssilaiset viettävät suhteellisesti eniten aikaa. Yleensä tämä kertoo siitä mikä kurssilaisia kiinnostaa eniten.

Videoanalytiikka puolestaan näyttää näyttökertojen lisäksi myös sen missä kohdassa kurssilaiset lopettavat videon katselun kesken. Tämä auttaa huomaamaan jos videot ovat liian pitkiä tai eivät kiinnosta kurssilaisia.

Kurssilla tehtyjen sanahakujen perusteella nähdään myös mistä aiheista kurssilaiset etsivät tietoa. Tämä on erityisen hyödyllistä erilaisissa tuotteisiin ja palveluihin keskittyvissä koulutuksissa, kuten ohjelmistokoulutuksissa, joissa voidaan sanahakujen perusteella nähdä mihin toimintoihin ohjeita haetaan ja millä sanoilla tietoa etsitään.

Kurssilaisten aktiivisuutta voi seurata päivittäisten käyttäjien määrää mittaamalla. 

Käyttäjäpiikkejä seuraamalla nähdään milloin kurssilaiset aktivoituvat. Tämän avulla voidaan nähdä miten esimerkiksi yrityksen sisäisen viestinnän toimenpiteet heijastuvat kurssilaisten aktiivisuuteen.

Analytiikka kertyy verkkokursseilta automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Näin on helppo pysyä ajan tasalla siitä miten koulutukset etenevät ja toisaalta saada tietoa siitä miten niitä olisi hyvä kehittää.


Lue myös

Digioppimisen liiketoimintahyödyt - mitä koulutuksia kannattaa viedä verkkoon ja miksi?

Verkkokurssin suunnittelu - miten tehdään kurssilaisia kiinnostava verkkokoulutus?

Näin pääset alkuun verkkokurssin tuottamisessa