Vuorovaikutteisuus verkkokursseilla - tehtävät, vertaisarvioinnit ja keskustelut

Vuorovaikutteisuus lisää verkkokurssien kiinnostavuutta ja parantaa oppimiskokemusta. Moni kaipaakin kursseilta valmiiksi jäsennetyn tiedon lisäksi aktivoivia tehtäviä, ajatuksia herättävää keskustelua ja yhdessä oppimista.

Tehtävät ja palautteet syventävät oppimista

Helpoin tapa lisätä vuorovaikutteisuutta verkkokursseille on tehtävien lisääminen. Palautteen saaminen on usein osallistujille tärkeää ja nostaa oppimismotivaatiota. Siksi jokaiseen tehtävään kannattaa lisätä myös palaute, vaikkapa automaattisesti vastaamisen jälkeen näkyvä mallivastaus tai perustelu.

Hyviä sanallisia pohdintakysymyksiä ovat esimerkiksi

 • Omat oppimistavoitteet kurssille
 • Opetellun asian uudelleensanoittaminen
 • Prosessin kuvaaminen tai käsitteen määritteleminen
 • Opeteltua asiaa kuvaavien esimerkkien keksiminen
 • Kuvaus siitä miten opeteltua asiaa voi soveltaa arjessa
 • Oman oppimisen arviointi kurssin lopuksi

Myös yksinkertaisiin monivalintatehtäviin kannattaa tallentaa vastaamisen jälkeen näkyvä sanallinen palaute pelkän oikein/väärin-arvioinnin lisäksi. Näin voidaan syventää oppimista ja sanoittaa vielä uudelleen miksi asiat ovat kuvatulla tavalla.

Hyviä monivalintatehtäviä ovat esimerkiksi

 • Omia ennakkokäsityksiä testaavat tehtävät
 • Osaamisen lähtötasoa kartoittavat tehtävät
 • Asiakysymykset kurssisisällöstä

Tehtävissä voi hyödyntää myös video- tai kuvapalautuksia joilla voidaan toisinaan havainnollistaa opeteltavaa asiaa paremmin. Visuaalinen sisältö jää helposti mieleen ja kännykkäkameralla sisällön tuottaminen sujuu monelta helposti ja nopeasti.

Vertaisarvioinnit auttavat jakamaan tietoa ja motivoivat

Vertaisarviointien avulla voi tukea tiedon jakamista ja samalla joukkoistaa arviointityötä. Vertaisarvioitavissa tehtävissä kurssilaiset pääsevät katsomaan ja kommentoimaan toistensa palautteita. Tämä on usein tehokas oppimisen muoto. Muiden vastauksia analysoidessa myös oma ajattelu ja osaaminen kehittyy.

Hyviä vertaisarviointitehtäviä ovat esimerkiksi

 • Ratkaisuehdotukset tehtävässä kuvattuun tilanteeseen
 • Tehtäväsuoritteen tai prosessin kuvaaminen sanallisesti tai videolla
 • Käytännön sovelluksen tai esimerkkitarinan kuvaaminen

Vertaisarvioinnin toimivat parhaiten verkkokursseilla jossa osallistujat etenevät samaan tahtiin tai samassa vaiheessa olevia osallistujia on paljon. Ihan pienimmillä verkkokursseilla vertaispalautetta tulee vähemmän ja silloin kannattaa suosia mieluummin koko ryhmän yhteisiä keskusteluita.

I heard recently that the average person scrolls the height of Big Ben in a day. Whilst waiting for a delayed train in Bath I spotted this line of hands on phones – all endlessly scrolling.

Keskustelujen aktivoiminen verkkokoulutuksissa

Verkkokurssien aktiivisimmat keskustelut käydään yleensä kouluttajan asettamista aiheista ja valmiiksi valituista kysymyksistä. Jos verkkokurssista haluaa keskustelevan kannattaa siis lisätä valmiita keskustelunaiheita osaksi kurssisisältöä.

Keskustelua voi myös syntyä myös spontaanisti, mutta tämä on yksilöistä kiinni ja siksi spontaania keskustelua tapahtuu vähemmän erityisesti niillä kursseilla joissa ryhmä ei ole koskaan tavannut kasvokkain.

Hyviä keskustelunaiheita ovat esimerkiksi

 • Miten toimintamallia voisi soveltaa arjessa?
 • Mitä hyviä ja huonoja puolia asiaan liittyy?
 • Millaisia haasteita toimintamallin soveltamiseen liittyy?
 • Miten esitetyn ongelman voisi ratkaista?
 • Millaisia ratkaisuja kuvatunlaisessa tilanteessa on käytetty ja miten ne ovat toimineet?
 • Millaista seurantaa toimintamallille voisi soveltaa?

Lue myös

Tehtävien hyödyntäminen verkkokursseilla

Ohjeita laadukkaan verkkokoulutuksen tuottamiseen

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia