Miksi valita digitaalinen oppimisympäristö: vinkit oppimisalustan valintaan

Perinteinen luokkahuone tai koulutustila ei enää ole ainoa vaihtoehto oppimiselle. Digitaaliset oppimisympäristöt, joita voidaan kutsua myös eri nimillä, kuten oppimisalusta, verkkokurssialusta, verkko-oppimisympäristö, sähköinen oppimisympäristö, virtuaalinen oppimisympäristö, koulutusalusta, verkko-oppimisalusta ja LMS (Learning Management System), ovat mullistaneet tavan kouluttaa henkilöstöä. Näillä digitaalisilla alustoilla on lukuisia etuja, ja niiden valinnassa on tärkeää harkita huolellisesti, millainen parhaiten palvelee omaa organisaatiota ja sen tarpeita.

Mikä on digitaalinen oppimisympäristö?

Digitaaliset oppimisalustat ovat tärkeässä roolissa tämän päivän organisaatioiden koulutuksissa ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Oppimisalusta tarjoaa mahdollisuuden luoda, jakaa ja hallita koulutussisältöjä verkossa. Sen tärkein tehtävä on helpottaa koulutusten järjestämistä ja oppimista sekä tarjota tehokkaita työkaluja oppimisen seurantaan ja hallintaan. Verkko-oppimisympäristö tarjoaa monia etuja, kuten joustavuutta, ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista, yhteisöllisyyttä, personointia ja mahdollisuutta seurata oppimisen edistymistä. Yhteenvetona oppimisalusta tarjoaa digitaalisia välineitä ja resursseja oppimiseen ja kouluttamiseen. Se on muuttanut tapaa, jolla oppiminen ja kouluttaminen toteutetaan, mahdollistaen monipuoliset tavat oppia ja kehittää osaamista digitaalisesti.

Miksi valita digitaalinen oppimisympäristö?

Organisaatiot harkitsevat yhä useammin oppimisalustan hankkimista kouluttamisen ja henkilöstön kehittämisen tarpeisiinsa. Seuraavaksi esittelemme joitain keskeisiä syitä sille, miksi organisaatiot yleensä päätyvät verkko-oppimisympäristön käyttöönottoon.

Miksi valita digitaalinen oppimisympäristö kouluttamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen

✅ Joustavuus ja koulutusmateriaalin saatavuus

Joustavuus ja saatavuus ovat ominaisuuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä nykypäivän nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Digitaalisen oppimisympäristön avulla organisaatio voi tarjota koulutuksia ja kehittämismahdollisuuksia henkilöstölle, oman aikataulunsa ja paikkansa mukaan. Tämä parantaa verkkokoulutusten saatavuutta ja tekee verkkokoulutukseen osallistumisen mahdollisimman joustavaksi käyttäjille. Kukin henkilö voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti, mikä vähentää aikataulutusongelmia ja lisää opiskelun mukavuutta.

✅ Kustannussäästöt

Yksi digitaalisen oppimisympäristön suurimmista eduista on kustannussäästöt. Perinteiset koulutukset, jotka vaativat matkustamista ja fyysistä läsnäoloa, voivat olla kalliita organisaatiolle. Verkkokoulutukset vähentävät kouluttamiseen liittyviä henkilöstökuluja, matka- ja majoituskustannuksia sekä mahdollistavat yhdenmukaisen verkkokoulutusmateriaalin jakamisen henkilöstölle, mikä säästää painettujen materiaalien kustannuksissa. Tämä on taloudellisesti kannattavaa ja voi olla pitkällä aikavälillä huomattava säästö organisaatiolle.

✅ Osaamisen seuranta digitaalisen oppimisympäristön avulla

Osaamisen seuranta on tärkeä osa digitaalista oppimisympäristöä, ja se mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon oppimisen edistymisestä. Ajantasainen tieto tarjoaa organisaatiolle kokonaiskuvan henkilöstön osaamisesta. Tämä on olennainen osa osaamisen ja oppimisen johtamista teknologian avulla, ja digitaaliset oppimisalustat tarjoavat tehokkaat työkalut tähän tarkoitukseen.

Analytiikkatyökalut voivat tunnistaa oppijoiden vahvuudet ja heikkoudet sekä mahdolliset oppimishaasteet. Näin mahdollistuu nopea reagointi ja tarvittaessa kohdennettu tuki niille oppijoille, joilla on ollut haasteita koulutusmateriaalien kanssa. Tämä teknologian rooli osaamisen ja oppimisen johtamisessa on keskeinen organisaation menestymisen kannalta.

Analytiikkanäkymä käyttäjätilastosta Vuolearning-oppimisympäristössä
Tiimianalytiikkanäkymä Vuolearning-oppimisympäristössä

✅ Verkkokoulutusten yhdenmukaisuus ja laatu

Digitaaliset oppimisalustat tarjoavat yhdenmukaisen koulutuskokemuksen kaikille oppijoille – kaikki oppivat samat keskeiset asiat. Tämä on erityisen tärkeää organisaatioille, jotka toimivat tiukkojen standardien ja säädösten alaisuudessa, ja jotka tarjoavat esimerkiksi tietosuoja- ja turvallisuuskoulutuksia. Yhdenmukainen koulutusmateriali takaa sen, että organisaation koulutukset ovat laadukkaita ja täyttävät tarvittavat vaatimukset. Monilla organisaatioilla on tarkkoja vaatimuksia ja kriteereitä liittyen tietoturvaan tai turvallisuuskäytäntöihin. Digitaalisen oppimisalustan avulla mm. Anora on kyennyt varmistamaan, että henkilöstö täyttää nämä vaatimukset.

✅ Verkkokoulutusten mukautettavuus ja monipuolisuus

Digitaaliset oppimisympäristöt tarjoavat monipuolisuutta koulutusmateriaalien suhteen. Sisällöntuottajat voivat hyödyntää erilaisia materiaalityyppejä verkkokoulutusten luomisessa, kuten tekstiä, videoita, äänitiedostoja ja vuorovaikutteisia tehtäviä. Tämä mahdollistaa erilaisten oppijoiden tarpeiden ja oppimistyylien huomioimisen. Organisaatiot voivat myös räätälöidä verkkokoulutuksia erilaisille kohderyhmille verkko-oppimisympäristön monipuolisten sisällöntuotannon mahdollisuuksien myötä.

Nämä tekijät yhdessä muodostavat vahvan perustan, miksi organisaatioiden tulisi harkita digitaalisen oppimisympäristön valitsemista henkilöstön kouluttamiseen.

10 vinkkiä hyvän digitaalisen oppimisympäristön valintaan 🎯

Digitaalinen oppimisympäristö on keskeinen osa modernia oppimista. Sen avulla voimme tarjota oppijoille joustavan ja tehokkaan tavan hankkia uutta tietoa ja kehittää taitoja. Mutta kuinka valita juuri se oikea oppimisalusta, joka vastaa oman organisaation tarpeisiin? Esittelemme seuraavaksi kymmenen vinkkiä, jotka auttavat sinua valitsemaan parhaan mahdollisen alustan juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin.

Mitä asioita kannattaa ottaa huomioon digitaalisen oppimisympäristön valinnassa

1. Määritä tavoitteet oppimisalustalle

Kun vertailet verkko-oppimisympäristöjä, on tärkeää huomioida, missä alustaa käytetään, ketkä sitä käyttävät ja millaisia vaatimuksia nämä asettavat alustalle. Koulutusten uudistaminen lähtee tavoitteiden asettamisesta. Tavoitteita verkkokoulutuksille voivat olla esimerkiksi oikea-aikaisen kouluttamisen varmistaminen, koulutusten yhtenäistäminen ja ajantasaisen tiedon tarjoaminen yhdestä paikasta.

Tavoitteiden asettaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä se auttaa varmistamaan, että valitsemasi digitaalinen oppimisympäristö vastaa organisaatiosi tarpeisiin ja auttaa saavuttamaan konkreettisia tuloksia. Olipa kyseessä uuden tuotteen lanseeraus, henkilöstön osaamisen päivittäminen tai liiketoiminnan prosessien tehostaminen, selkeät tavoitteet toimivat oppaanasi oikean ratkaisun valitsemisessa.

Kun tavoitteet ovat selvillä, on helpompi tunnistaa mitkä ominaisuudet ovat olennaisimpia alustalla. Myös konkreettisten koulutusten kautta löydetään sisällön ja käyttötavan kannalta tärkeimmät vaatimukset alustalle.

2. Käyttäjäkeskeisyys

Käyttäjien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen on avainasemassa onnistuneen digitaalisen oppimisympäristön valinnassa. Tee kyselyitä, pidä haastatteluja tai kerää palautetta henkilöstöltä. Näin saat arvokasta tietoa siitä, mitä käyttäjät odottavat alustalta. Valitse alusta, joka vastaa näihin tarpeisiin sekä tarjoaa miellyttävän ja intuitiivisen käyttäjäkokemuksen.

3. Sisällöntuotannon helppous oppimisalustalla

Kun vertaat eri palveluntarjoajien ratkaisuja, on tärkeää selvittää, kuinka helppoa on luoda, muokata ja jakaa sisältöä valitulla alustalla. Tarkista, tarjoaako alusta tarvittavat työkalut ja toiminnallisuudet sisällöntuotantoon. Hyvät sisällöntuotannon työkalut tekevät koulutusmateriaalien luomisesta sujuvaa ja mahdollistavat niiden räätälöinnin organisaation tarpeisiin. Esimerkiksi Vuolearning-oppimisalusta tarjoaa mahdollisuuden muuntaa olemassa olevat tekstit ja tiedostot helposti monipuolisiksi, motivoiviksi ja oppimista tukeviksi verkkokursseiksi.

4. Oppimisalustan käytettävyys ja käyttökokemus

Käytettävyys on keskeinen tekijä, joka vaikuttaa digitaalisen oppimisympäristön tehokkaaseen käyttöön. Valitse alusta, joka tarjoaa selkeän ja helppokäyttöisen käyttöliittymän. Navigoinnin tulisi olla intuitiivista, ja toiminnot tulisi olla helposti löydettävissä. Käyttäjille sujuva kokemus edistää oppimisalustan tehokasta käyttöä ja oppimista. Varmista, että alusta on kaikilla älylaitteilla, mobiililaitteista tietokoneeseen, käytettävä ja skaalautuva, mikä mahdollistaa oppijoiden joustavan opiskelun missä tahansa ja milloin tahansa.

Lue miten  Lähitaksille löytyi digitaalinen oppimisalusta, jonka käyttäminen on helppoa niin taitavalle kuin aloittelevallekin älylaitteiden käyttäjälle, sekä tietokoneella että mobiililaitteilla.

5. Oppimisalustan tuki ja koulutus

Tukipalvelut ovat kriittisen tärkeitä, koska käyttäjät saattavat tarvita apua verkko-oppimisympäristön käytössä. On hyvä selvittää millaista koulutusta ja tukea verkkokoulutusten sisällöntuotantoon on saatavilla. Tutki alustan tarjoamaa asiakastukea ja saatavilla olevia käyttökoulutusmahdollisuuksia. Varmista, että myös loppukäyttäjillä on kanava ottaa yhteyttä tukeen sekä selkeät ohjeet ja resurssit, jotka auttavat heitä hyödyntämään alustaa parhaalla mahdollisella tavalla.

6. Oppimisalustan kustannukset

Digitaalisen oppimisympäristön kustannukset ovat tärkeä osa valintaprosessia. Kustannusvertailu on avainasemassa, koska eri palveluntarjoajien hinnoittelumallit voivat vaihdella merkittävästi. Toisinaan edulliselta vaikuttava lisenssi saattaa tuoda mukanaan odottamattomia kustannuksia. Jotta voit tehdä oikean päätöksen, on tärkeää selvittää, mitä palvelun hinta sisältää, ja arvioida tarkasti kaikki mahdolliset kulut.

Kun vertailet eri ratkaisuja, sinun tulisi käydä tarkkaan läpi, mitä kaikkea hintaan sisältyy, ja mitkä palvelut tuovat lisäkustannuksia.

Digitaalisen oppimisympäristön hinnoittelusta kannattaa selvittää

✅ onko oppimisalustalla aloituskustannuksia
✅ käyttäjälisenssien hinnat
✅ mahdollinen brändäys tai muu personointi
✅ integraatiot muihin järjestelmiin (esim. HR-järjestelmät tai verkkokauppa)
✅ tarvittavat päivitykset ja tuotetuki
✅ koulutus oppimisalustan käyttöön

Yksi tärkeä seikka on, että mitä läpinäkyvämpi ja yksinkertaisempi hinnoittelumalli on, sen helpommaksi hankinnan todellisten kustannusten arviointi ja budjetointi käy. Näin voit varmistaa, että valittu verkko-oppimisympäristö on kustannustehokas ratkaisu organisaatiollesi ja että pystyt hallitsemaan budjettiasi tehokkaasti.

7. Oppimisalustan käyttöönotto

Digitaalisen oppimisympäristön käyttöönotto vaatii huolellista suunnittelua. Pilottikurssien käyttöönotto voi auttaa testaamaan alustaa ennen täysimittaista käyttöönottoa ja mahdollistaa mahdollisten ongelmien ratkaisemisen ennen laajamittaista käyttöä. Esimerkiksi Mantsinen Oy löysi helppokäyttöisen ratkaisun testaamalla alustaan toimivuutta testiympäristössä, ja eteni vaiheittain testistä globaaliin käyttöön.

Laadukas oppimisalusta tarjoaa hintaan sisältyvän aloituskoulutuksen, selkeät käyttöohjeet ja monenlaisia resursseja, kuten käyttöoppaan, blogikirjoituksia ja YouTube-videoita, jotka voivat toimia esimerkiksi verkkokursseja luovien henkilöiden tukena. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat motivoituneita ja valmiita hyödyntämään alustaa koulutustarpeisiin.

8. Oppimisalustan tietoturva

Digitaalisen oppimisympäristön tietoturva on ensiarvoisen tärkeää, erityisesti henkilöstön tietojen ja oppimisdatan suojelemiseksi. Varmista, että valitsemasi alusta täyttää tietosuoja- ja GDPR-standardit ja suojaa henkilötietoja tehokkaasti. Tarkista myös, että se on yhteensopiva organisaatiosi tietoturvakäytäntöjen kanssa. Säännöllinen tietoturvatestaus on olennaista mahdollisten haavoittuvuuksien havaitsemiseksi ja korjaamiseksi.

Lisätietoja digitaalisen oppimisympäristön tietoturvavaatimuksista ja -toimista löydät tästä.

9. Oppimisalustan integraatiot

Kun harkitset digitaalisen oppimisympäristön valintaa, on tärkeää pohtia, tarvitaanko sen integroitumista muihin organisaation järjestelmiin, kuten HR-järjestelmään tai verkkokauppaan. Integraatiot voivat merkittävästi parantaa datan siirtoa ja prosessien tehokkuutta. Varmista, että alusta tukee tarvittavia liitäntöjä ja selvitä, miten integraatiot voidaan käytännössä toteuttaa.

Yleisin integraatio on kertakirjautuminen (single sign-on), joka mahdollistaa organisaation käyttäjätunnusten käytön digitaalisessa oppimisympäristössä. Tämä tarkoittaa, että työntekijöiden ei tarvitse muistaa erillisiä oppimisalustan tunnuksia, vaan he voivat käyttää esimerkiksi sähköpostitunnuksiaan kurssille pääsemiseen.

On suositeltavaa keskustella organisaation digiympäristöstä palveluntarjoajan kanssa jo hankintaprosessin aikana, jotta voidaan selvittää, miten eri palvelut voidaan integroida saumattomasti. Integraatiotyöt voidaan myös toteuttaa vaiheittain, ja pilotoinnin jälkeen voidaan tehdä tarkempia päätöksiä integraatioiden suhteen.

10. Oppimisalustan jatkuva kehittäminen

Lopuksi, kannattaa varmistua siitä, että oppimisympäristön tarjoaja säännöllisesti päivittää ja kehittää alustaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti. Tiedustele löytyykö jokin kanava, jonka kautta voidaan lähettää toiveita ja ehdotuksia alustan kehityksen suhteen. Kysy, onko palveluntarjoajalla olemassa oleva roadmap, joka antaa yleiskuvan tulevista suurista muutoksista, joita suunnitellaan oppimisalustalle. Vanhoista muutoksista voi usein päätellä kuinka nopeasti alusta kehittyy.

Palveluntarjoajat viestivät usein tärkeimmistä muutoksista esimerkiksi säännöllisen uutiskirjeen tai alustanotifikaation avulla. Tällä tavoin voitte varmistaa, että valitsemanne alusta pysyy ajan tasalla, saatte tiedon uusista mahdollisuuksista ja alusta tarjoaa aina parhaan mahdollisen oppimiskokemuksen.

Digitaalinen oppimisympäristö vastaa nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön tarpeisiin

Digitaaliset oppimisympäristöt ovat tuoneet uuden tavan kouluttaa henkilöstöä perinteisten koulutuksien lisäksi. Ne tarjoavat joustavuutta, saatavuutta, kustannussäästöjä ja mahdollisuuden seurata oppimisen edistymistä. Samaan aikaan ne tukevat yhdenmukaista ja korkealaatuista koulutusta sekä tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen sisällöntuotantoon.

Miksi valita digitaalinen oppimisympäristö? Joustavuus ja saatavuus vastaavat nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön tarpeisiin, samalla kun kustannussäästöt parantavat taloudellista tehokkuutta. Osaamisen seuranta mahdollistaa organisaation liiketoiminnan menestyksen. Digitaaliset oppimisympäristöt tarjoavat yhdenmukaisuutta, mukautettavuutta ja monipuolisuutta, mikä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon perinteisen kouluttamisen rinnalle.

Haluatko kuulla lisää siitä, miten Vuolearning voisi vastata organisaatiosi tarpeisiin? Kysy lisää puhelimitse (+358 9 31545225), sähköpostitse (sales@vuolearning.fi) tai varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa täältä.

Lue myös:

Näin osallistat ja huomioit eri työntekijäryhmät oppimisalustan valinnassa
Digitaalisen oppimisympäristön hyödyt yrityksille
Oppimisympäristön valinta ja käyttöönotto
Näin saat koko organisaation mukaan oppimisympäristön käyttöön

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia