Mitä tulee ottaa huomioon ennen verkkokurssin julkaisua?

Kun verkkokurssin keskeisin sisältö on tuotettu, on hyvä vilkaista läpi vielä muutama oppimiskokemukseen vaikuttava seikka. Kurssin viimeistely ei yleensä ole kovin työlästä, mutta vaatii sitä että osaa kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin. Erityistä huomiota verkkokursseilla vaativat usein kurssin johdanto, tehtävät, kurssin visuaalinen ilme ja tekninen toimivuus.

Taking notes at coffee time

Verkkokoulutuksen tavoitteet ja ohjeistukset selviksi johdannossa

Verkkokurssin johdannossa on tärkeää antaa ohjeet kurssin yleisistä käytännöistä ja oppimistavoitteista, mutta myös motivoida kurssilaisia. Johdanto onkin kouluttajan paras mahdollisuus kertoa enemmän siitä miksi kurssi on opiskeluun käytettävän ajan ja työpanoksen arvoinen.

 • Kurssin oppimistavoitteet on kirjattu selvästi ja ymmärrettävästi
 • Kurssin yleiset käytännöt (aikataulutus, suoritustapa) on tuotu esiin
 • Kurssin motivointiin on kiinnitetty huomiota - on tuotu esiin miksi kurssi kannattaa käydä

Moni myös taustoittaa johdannossa aihetta enemmän ja esittelee kouluttajan vaikka lyhyellä esittelyvideolla. Näin kasvot tulevat tutuksi vaikka työskentely tapahtuisikin kokonaan verkossa.

Tehtävien tuoma vuorovaikutteisuus tukee oppimista ja motivoi

Testit, tehtävät ja keskustelut ovat usein olennainen osa verkkokurssia. Tehtävillä voidaan sekä mitata osaamista että tukea oppimista. Tehtäviä kannattaa yleensä lisätä verkkokurssille paljon, esimerkiksi nopeiden testien tai laajempien pohdintatehtävien muodossa.

 • Kurssilla on riittävästi oppimista tukevia tehtäviä
 • Testit mittaavat tavoiteltua osaamistasoa tarkoituksenmukaisesti
 • Tehtävänannot ovat selkeitä ja ymmärrettäviä

Verkkokurssin tehtävänantoihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä epäselvät tehtävänannot johtavat herkästi väärinymmärryksiin. Arvioitavien tehtävien kohdalla on hyvä tuoda myös esiin se mitä seikkoja arvioinnissa tullaan painottamaan.

Ohjeita tehtävien laatimiseen: Vuorovaikutteisuus verkkokursseilla - tehtävät, vertaisarvioinnit ja keskustelut

Visuaalisesti miellyttävä kurssi koetaan laadukkaampana

Verkkokurssin visuaalinen ilme vaikuttaa siihen miten laadukkaana kurssi koetaan. Erityisesti uusien moduulien alkuun ja kurssin johdantoon kannattaa kiinnittää huomiota, sillä kurssin ensivaikutelma syntyy niiden perusteella.

Väliotsikot auttavat kurssilaista navigoimaan kurssilla ja hahmottamaan sisällön rakennetta. Samoin erilaisia tekstielementtejä, kuten lainauksia ja korostuksia kannattaa hyödyntää antamaan  tekstipohjaiselle sisällölle enemmän rakennetta. Videot, kuvat ja tehtävät tuovat sisältöön vaihtelevuutta.

 • Kurssilla on riittävästi visuaalisia elementtejä, kuten kuvia
 • Kurssin sisällöllä on visuaalisesti selkeä ja helposti hahmotettava rakenne
 • Kurssin keskeisimmät osat löytyvät otsikoiden avulla

Kursseille kannattaa lisätä runsaasti aiheeseen liittyviä, laadukkaita kuvia. Jos kuvia ei ole käytettävissä kovin paljoa, kannattaa hyödyntää internetin kuvapankkeja.

Teknisesti toimiva kurssi tuottaa sujuvan oppimiskokemuksen

Verkkokursseilla on syytä kiinnittää huomiota siihen, että kurssi on teknisesti toteutettu sujuvalla tavalla. Ylimääräinen sählääminen ja tekninen kikkailu syövät herkästi osallistujien motivaatiota ja vievät turhaan aikaa.

Verkkokurssialustasta on hyvä tarkistaa

 • Alusta on helppokäyttöinen ja osallistujille on riittävät ohjeistukset
 • Alusta toimii kurssilaisten käyttämillä laitteilla ja selaimilla
 • Salasanojen palauttaminen onnistuu helposti

Usein selainpohjaiset oppimisalustat ovat helpompia kurssin osallistujille kuin asennettavat applikaatiot ja ohjelmistot, sillä niitä käyttämällä osallistujat välttyvät uuden sovelluksen asentamiselta. Monissa yritysten tarjoamissa laitteissa eri ohjelmistojen asentamiselle on asetettu tietoturvasyistä rajoitteita, eikä ulkoisen ohjelmiston asennus siksi välttämättä onnistu ollenkaan.  

Oppimisalustan lisäksi tekninen toimivuus on syytä tarkistaa erityisesti tehtävistä ja videoista. Jos käytössä on responsiivinen oppimisalusta, eli oppimisympäristö joka toimii myös älypuhelimilla ja muilla mobiililaitteilla, se helpottaa myös tehtävien tekemistä.

Tehtävien kohdalla on syytä tarkistaa

 • Tehtävien palauttaminen onnistuu kurssilaisten käyttämillä laitteilla
 • Tehtävänannot, ohjeet ja tarvittavat materiaalit saadaan helposti esille
 • Jos kurssia suoritetaan mobiililaitteilla, on syytä pitää kirjoitustehtävät lyhyinä


Videoista on syytä tarkistaa nämä tekniset seikat

 • Videon äänet kuuluvat hyvin ja puheesta saa kunnolla selvää
 • Kuvanlaatu on riittävä jotta videota on miellyttävä katsoa
 • Video toimii eri laitteilla ja selaimilla
 • Videon katsominen ei edellytä suuren tiedoston lataamista

Ohjeita koulutusvideoihin: Videot verkkokursseilla - millaiset videot tukevat oppimista?

Ohjeet palautteenantoon ja avun pyytämiseen

Kurssilaisille on hyvä kirjata ohjeet siihen miten kouluttajalta voi pyytää apua tai ohjeita ja kuinka pian vastausta voi odottaa. Samoin palautteenantoon kannattaa kannustaa ja antaa ohjeet, jotta kurssilaisten on helpompi jakaa kokemuksiaan.

 • Ohjeet avun pyytämiseen (keneltä, milloin, miten) löytyvät helposti
 • Ohjeet palautteenantoon on annettu selvästi

Verkkokursseja on myös nopea ja helppo päivittää - tämän ansiosta kurssilaisten antamia kehitysideoita on usein helppo viedä käytäntöön.


Lue myös:
Miten verkkokurssin tekeminen onnistuu - ohjeita ensimmäisen verkkokurssin toteuttamiseen

Verkko-oppimisalustan valinta - muistilista koulutusalustojen vertailuun

Verkkokurssin suunnittelu - miten tehdään kurssilaisia kiinnostava verkkokoulutus