E-learning ja uudet toimintamallit - näin saat koko organisaation mukaan oppimisympäristön käyttöön

Uuden toimintamallin omaksuminen on samalla uuden toimintakulttuurin luomista

Digityökalujen hyödyntäminen muuttaa yhteisiä toimintamalleja monella tapaa. Mukaan tulee enemmän yhtenäisiä toimintamalleja, automatiikkaa ja analytiikkaa. Digitaalisissa ympäristöissä myös vuorovaikutus ihmisten välillä on erilaista kuin kasvokkain.

Digitaalisen oppimisympäristön käyttöönotto tarkoittaakin organisaatiolle toimintamallien uudistamista ja uusia työskentelytapoja. Digitaalisuus tuo mukanaan tehokkuutta, uudenlaista joustavuutta ja prosessien yhtenmukaistamista. Tässä kirjoituksessa käymme läpi muutamia hyödyllisiä käytäntöjä joilla voidaan tukea digityökalujen sujuvaa käyttöönottoa.

Osallistaminen luo omistajuutta


Kun tarve digitaaliselle oppimisympäristölle on tunnistettu on hyvä kysyä kenen käyttöön työkalu tulee, ja miten avainkäyttäjiä voisi osallistaa projektiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Osa organisaatioista ottaa avainkäyttäjät mukaan käyttöönottokoulutuksiin, toiset jo alustan valintaprosessiin.

Tärkeintä on huolehtia siitä että avainkäyttäjillä on mahdollisuus tuoda esiin uusiin prosesseihin ja työkaluihin liittyvät toiveensa ja huolensa. Näin saadaan oikeat ihmiset mukaan prosessiin ja toisaalta myös arvokasta tietoa projektin onnistuneen toteuttamisen tueksi.  

Käytännön tapoja osallistaa digitaalisen oppimisympäristön valintaan ja käyttöönottoon:

 • tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen keskustelemalla tai kyselyllä
 • kutsuminen mukaan kartoitus- ja valintaprosessiin
 • osallistaminen verkkokoulutusten suunnitteluun ja sisällöntuotantoon
 • eri käyttäjäryhmille suunnatut käyttöönottokoulutukset tai infot
 • ratkaisun pilotointi tai testaaminen yhdessä
 • palautteen pyytäminen ja kerääminen

Kuten muissakin projekteissa, myöskään oppimisalustan käyttöönotossa kaikkien ei tarvitse olla mukana projektin jokaisessa vaiheessa. Oleellisempaa onkin että eri  käyttäjärymille on tarjotaan mahdollisuus tulla kuulluksi heille relevanteissa asioissa.

Onnistumiset kasvattavat osaamista ja kannustavat

Kollegan onnistunut verkkokoulutus rohkaisee kokeilemaan oman digikurssin tekemistä tai saman materiaalin hyödyntämistä.  Tämän vuoksi onkin hyödyllistä jakaa aktiivisesti tietoa siitä millaisia asioita on tehty, mikä on toiminut, sekä myös siitä millaisia asioita on opittu matkan varrella. Yhdessä oppiminen myös motivoi, ja monille on myös apua siitä että tuntee kollegan jonka kanssa sparrata aiheesta.

Kaikkien ei välttämättä tarvitse aloittaa verkkokoulutusten hyödyntämistä yhtäaikaa. Erilaisten testien ja pilottiprojekteja voidaan hyödyntää oppimisen paikkoina ja toisaalta näyttöinä siitä mikä toimii. Oleellista on jakaa tietoa avoimesti ja mahdollistaa muiden kokemuksista oppiminen.

Helppoja tapoja jakaa osaamista ovat:

 • tiimityöskentely pilottien ja kokeilujen järjestämisessä
 • kurssipalautteen analysointi yhdessä
 • ennalta sovitut palautetuokiot projektin edetessä
 • koulutusprojektien esittely sisäisissä viestintäkanavissa
 • opitun jakamiselle varatut yhteiset tilaisuudet

Verkkokoulutuksia onkin helppo päivittää kerätyn palautteen perusteella, ja tukea työssä onnistumissa yhdessä opittujen asioiden pohjalta.

Hyvä viestintä mahdollistaa osallistumisen

Kun ihmiset tietävät uusista työkaluista ja niiden käyttömahdollisuuksista heidän on mahdollista tulla mukaan osallistumaan. Selkeät ohjeet ja vastuut auttavat myös viestinnässä. On hyvä sopia kuka tai ketkä toimivat alustan pääkäyttäjinä, ja miten käyttöoikeuksia jaetaan.

Kun digitaalinen oppimisalusta ja sen hyödyntämisen mahdollisuudet tulevat tutuiksi voi herätä uusia käyttömahdollisuuksia. Käyttö laajeneekin usein ajan mittaan kun työkalu tulee tutummaksi ja digitaalinen kouluttaminen arkipäiväistyy.

Digitaalisesta oppimisympäristöstä on hyvä viestiä:

 • mistä linkki oppimisympäristöön löytyy
 • mistä löytyy tukimateriaaleja ja saa apua alustan käyttöön
 • mitä alustalla voi tehdä ja mihin sitä on tarkoitus hyödyntää
 • kenellä on pääsy hyödyntämään alustaa tai keneltä voi pyytää käyttöoikeuksia
 • millaista osallistumista itseltä odotetaan ja toivotaan

On hyvä viestiä oppimisympäristöstä aktiivisesti jos organisaatiosta toivotaan aktiivista ja laajaa osallistumista verkkokoulutusten toteuttamiseen ja hyödyntämiseen. Näin asia pysyy mielessä ja ihmiset tietävät osallistumismahdollisuuksista.  

Palaute auttaa kehittämään ja kehittymään

Palautteen kerääminen auttaa keräämään arvokasta tietoa ja toisaalta mahdollistaa isojenkin käyttäjäryhmien osallistamisen verkkokoulutusten kehittämiseen. Palautetta voi kerätä erilaisilla kyselyillä tai keskustelutuokoilla.

Digitaalisissa koulutuksissa ja toimintamalleissa kehittäminen ja käytäntöjen päivittäminen on nopeaa ja ketterää. Tämän vuoksi palautetta kannattaa kerätä ja hyödyntää aktiiviesti.

Palautetta voi kerätä ja hyödyntää esimerkiksi:

 • kurssipalautteen kysyminen (Likert-kyselyt, avokysymykset kurssin lopussa)
 • palveluntarjoajan konsultaatiot kurssimateriaalin kehittämisestä
 • sisällöntuottajien omat oppimistuokiot ja kurssipajat
 • esihenkilöiden tai projektipäälliköiden omat palautetuokiot
 • vapaamuotoisemmat keskustelut eri käyttäjäryhmien kanssa

Palautteen kerääminen ja siihen reagointi motivoi ja osallistaa kaikkia käyttäjäryhmiä mukaan verkkokoulutuksiin. Samalla se viestiin avoimuudesta kehittää ja kehittyä digioppimisessa.

Lue myös:

Näin osallistat ja huomioit eri työntekijäryhmät oppimisalustan valinnassa
Tekstitiedostosta monipuoliseksi verkkokurssiksi - Näin luot verkkokoulutuksen olemassa olevien materiaalien pohjalta
Osaamisen kehittäminen - arjen käytännöt ja työkalut

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia