Mikro-oppiminen - tiiviit oppimistuokiot osaamisen kehittämisen tukena

Mikro-oppimisella (engl. microlearning) tarkoitetaan asioiden oppimista nopeasti omaksuttavissa, pienissä osioissa. Kyse on tiettyyn asiaan kohdistetusta täsmäoppimisesta, jossa sisältö on esitetty tiiviisti esimerkiksi infograafin, videon tai kiinnostavan tekstipätkän muodossa. Tällainen oppimistuokio on kestoltaan hyvin lyhyt ja siinä keskitytään yhden tavoitteen saavuttamiseen kerrallaan.

Kun koulutus on toteutettu mobiiliystävällisesti, oppiminen onnistuu lähes missä ja milloin vain, ja se vie vain hetken aikaa. Näin oppiminen mahdollistuu juuri silloin kun on sen tarve. Tällöin myös saadut opit ovat välittömästi hyödynnettävissä käytäntöön.

Tehokkaampaa ajankäyttöä joustavammalla oppimisella

Mikro-oppimista hyödyntämällä ajan järjestäminen osaamisen kehittämiselle helpottuu. Aikaa on huomattavasti helpompi löytää hetki sieltä ja toinen täältä kuin järjestää kokonainen päivä koulutusta varten. Yksi oppimistuokio vie vain pienen hetken aikaa kerrallaan ja sen suorittaminen onnistuu helposti vaikka omalta älypuhelimelta. Oppimistuokion voikin toteuttaa vaikka asiakastapaamista odotellessa tai kuunnellen lyhyen podcastin työmatkalla – käyttäen näin luppoajan hyödyksi.

Jatkuva oppiminen luontevana osana yrityksen arkea

Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat mikro-oppimisen hyödyntämisen jatkuvan  oppimisen ja osaamisen kehittämisen tukena sekä auttavat tekemään oppimisesta luonnollisen osan yrityksen arkea. On tärkeää, että henkilöstöllä on mahdollisuus päästä käsiksi tarvitsemaansa tietoon ajasta ja paikasta riippumatta, jotta he saavat tukea työssään onnistumiseen oikea-aikaisesti. Kun tieto on helposti saatavilla ja sen oppiminen vie vain hetken aikaa, voi tarvitsemansa asiat käydä nopeasti läpi työn ohessa. Näin oppiminen tapahtuu juuri siinä yhteydessä ja silloin, kun se on tarpeellista.

Vaikuttavuutta koulutusten oikea-aikaisuudella ja toistolla

Tiedon käytäntöön soveltamista voi tukea yhdistämällä koulutuksen osaksi arkea ja luomalla mahdollisuuksia jatkuvalle ja pienissä osioissa tapahtuvalle oppimiselle. Oppimisen vaikuttavuus kasvaa kun se ei tapahdu irrallaan työstä, vaan on luonnollinen osa arkea. Oppisisällön ja oman työn välinen yhteys on helpompi hahmottaa, kun aihetta käsitellään aidossa asiayhteydessä. Opittu tieto muuntuu varmemmin käytännön toiminnaksi, kun sitä pääsee soveltamaan omaan työhön välittömästi.

Asioiden oppiminen on usein helpompaa pienissä paloissa suurten kokonaisuuksien sijaan. Pilkkomalla koulutuksen pitkälle aikavälille sopivan kokoisiin osiin ja luomalla mahdollisuuksia käytännön harjoittelulle sekä itsereflektiolle voi edistää opitun jalkauttamista sekä pysyvien tapojen muodostumista.

Omaehtoisuudella motivoituneempaa oppimista

Pieniin osioihin jaettu verkkokoulutus mahdollistaa oppijalähtöisen oppimisen. Oppija voi tällöin suorittaa koulutuksen siinä järjestyksessä ja silloin kun se itselleen parhaiten sopii. Näin hän voi valita omiin tarpeisiinsa sopivimman etenemisjärjestyksen sekä opiskella juuri silloin, kun on virkeimmillään tai oppiminen on itselle kaikista otollisinta. Tämä parantaa oppimistuloksia.

Omaehtoisuus vahvistaa motivaatiota ja sitoutumista. Lisäksi pienempiin kokonaisuuksiin on helpompi tarttua ja niiden suorittaminen tuottaa laajoja kokonaisuuksia enemmän onnistumisen ja aikaansaamisen kokemuksia, jotka entisestään lisäävät motivaatiota.

Ideoita mikro-oppimisen hyödyntämiseen osaamisen kehittämisessä

Tee koulutuksen suorittamisesta entistä joustavampaa pilkkomalla se sarjaksi pieniä osioita

  • Jaa verkkokoulutus sarjaksi yksittäin suoritettavia osioita, jolloin koulutuksen suorittamisesta tulee joustavampaa. Sopivan pieniin osiin ja pidemmälle aikavälille jaettu koulutus tukee myös asioiden sisäistämistä.

Helpota mieleenpalauttamista tiivistetyillä sisällöillä

  • Voit esimerkiksi koota laajemman koulutuksen tärkeimmistä sisällöistä lyhyet mikro-oppimiskokonaisuudet, joihin on helppo palata tarvittaessa myös koulutuksen suorittamisen jälkeen. Näin opit voi kerrata nopeasti silloin, kun niiden soveltaminen työhön on ajankohtaista.

Hyödynnä case-lähtöistä oppimista käytännön taitojen tukena

  • Voit luoda lyhyitä videoita, joissa käydään esimerkki kerrallaan asioita läpi. Tällainen oppiminen sopii erityisen hyvin myynnin ja asiakaspalvelun koulutuksiin. Tarinat auttavat muistamaan opitun asian.

Tue oman osaamisen jakamista muille työyhteisön jäsenille

  • Osallista koko työyhteisö jakamaan osaamistaan. Voitte esimerkiksi tiimin kesken jakaa hyväksi havaittuja käytäntöjä ja ratkaisuja luomalla niistä lyhyitä mikrosisältöjä koko tiimin saataville.

Kevennä perehdytysprosessia hyödyntämällä mikrosisältöjä

  • Mikrosisällöillä teet perehdytyksestä helposti kevyemmän suorittaa. Tiiviit ja tärkeimpiin asioihin keskittyvät mikrosisällöt auttavat uutta työntekijää sisäistämään keskeisimmät asiat helpommin. Työsuhteen alussa uusia opittavia asioita tulee paljon ja informaatiotulva voi olla melkoinen.

Neljä vinkkiä mikrosisällön luomiseen

  1. Käsittele yhdessä osiossa yksi rajattu asia tai idea kerrallaan
  2. Määrittele yhdelle mikrosisällölle selkeä ja käytännön toimintaan sidottu tavoite
  3. Esitä oppisisältö tiiviissä muodossa siten, että sen läpikäynti vie vain hetken aikaa – tarpeesta riippuen muutamasta sekunnista korkeintaan 15 minuuttiin
  4. Luo monipuolisia ja kiinnostavia oppisisältöjä hyödyntämällä eri menetelmiä, kuten videoita, infograafeja, tekstipätkiä, podcasteja ja käytännön harjoitteita

Lue myös: Videot verkkokursseilla - millaiset videot tukevat oppimista?