Etäoppiminen tuo joustoa ja mitattavuutta oppimisprosessiin

Etäoppimisessa opettajan ja osallistujien välinen vuorovaikutus muuttuu ja toisaalta oppimisprosessiin tulee enemmän joustoa. Etäoppiminen mahdollistaa myös joustavamman aikataulutuksen ja ohjaukseen käytetyn ajan kohdistamisen uudella tavalla. Käymme tässä kirjoituksessa läpi ne asiat joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota etäopetukseen siirtymisessä.

Spectacles

Yhtenäinen ja ajantasainen tiedon jakaminen

Etäkoulutuksissa on tärkeää huolehtia siitä että ohjeistus on selkeää ja motivoivaa. Kun koulutuksen käytännöt, toimintatavat ja aikataulutus ovat kaikkien tiedossa, jotta voidaan keskittyä oppimiseen.

Ohjeistuksessa voi myös perustella sitä miksi koulutuksessa toimitaan tietyllä tavalla ja motivoida työskentelyä avaamalla enemmän sitä mitä koulutuksessa tullaan oppimaan ja mitä hyötyä tästä osallistujalle on.

Ohjeistuksissa on hyvä kiinnittää huomiota näihin asioihin

 • ohjeistus sisältää tiedot siitä mitä on tarkoitus tehdä, miten ja missä aikataulussa
 • tehtävänantojen on tärkeää olla selkeitä
 • on hyvä kertoa miten suorituksia tullaan arvioimaan
 • tieto siitä milloin, miten ja keneen ollaan yhteydessä ongelmatilanteissa
 • motivointi: mitä opitaan, mitä koulutuksen suorittamisesta hyötyy

Ohjeistukseen on hyvä myös sisällyttää yhteiset pelisäännöt viestinnälle, kuten suositellut yhteydenottokavat ja ohjeet siitä kuinka nopeaa vastausta yhdeydenottoon osallistujan on syytä odottaa.

Seuranta mahdollistaa oikea-aikaisen ja kohdennetun tuen

Oppimisen etenemistä on hyvä seurata ja mitata, jotta nähdään millaisia tuen tarpeita osallistujilla on. Jos havaitaan että jollakin osallistujalla on vaikeuksia päästä alkuun tai ongelmia tietyssä aihealueessa, voidaan seurannan ansiosta tarjota apua nopeammin ja oikeisiin asioihin.

Oppimisalustat keräävät automaattisesti oppimisanalytiikkaa, eli tietoa osallistujien etenemisestä. Samalla tehtävävastaukset kerääntyvät yhteen paikkaan ja osa tehtävistä voidaan myös tarkistaa automaattisesti. Tämä helpottaa seurantaa tehtävien osalta ja vapauttaa aikaa sisällön kehittämiseen ja osallistujien tukemiseen.

Oppimisanalytiikka auttaa vastaamaan seuraaviin kysymyksiin

 • Mitä osioita on suoritettu?
 • Millaisia tuloksia tehtävistä on tullut?
 • Onko tehtävissä toistuvia virheitä? Millaisia?
 • Onko materiaalissa kohtia jotka ovat erityisen kiinnostavia / vähän kiinnostavia?
 • Onko jokin osallistujista jäänyt muista jälkeen / selvästi muita edellä?

Verkossa oppiminen on erilaista kuin luokkahuoneessa opiskelu ja osa koulutuksen osallistujista saattaakin yllättää suoriutumalla etäopetuksessa eri tasolla kuin tavallisesti luokkahuonekoulutuksessa.

Palautteen saaminen auttaa kehittymään ja motivoi

Etäkoulutuksissa oppiminen on usein luokkahuonekoulutuksia itsenäisempää. Samalla etäopetus asettaa uudenlaisia vaatimuksia ohjaukselle ja palautteenannolle. On myös tärkeää huolehtia siitä että ohjeet ja arviointikriteerit ovat selvillä, jotta palaute koetaan reiluna.

Kaiken palautteen ei tarvitse olla opettajan erikseen antamaa, vaan osa palautteista voi tulla myös automaattisesti järjestelmästä tai muilta kurssin osallistujilta. Palaute auttaa ymmärtämään paremmin omaa kehitystä, ja ohjaa harjoittelemaan oikeita asioita.

Palautteenannossa on hyvä huomioida

 • hyvä palaute on kannustavaa ja ohjaa kehittymään
 • onnistumisista ja etenemisestä on hyvä palkita
 • palautteessa on tärkeä keskittyä vain asioihin joihin osallistuja voi vaikuttaa
 • kirjallisessa palautteessa tekstin sävyyn on tärkeä kiinnittää huomiota jotta väärinkäsityksiltä vältytään
 • myös muilta osallistujilta saatava vertaispalaute kiinnostaa ja motivoi

Myös opettajan on hyvä pyytää palautetta etäopetuksen osallistujilta, jotta opetusta voidaan kehittää ja tiedetään missä asioissa ollaan onnistuttu.

Lue myös:

Verkkokurssin suunnittelu - miten tehdään kurssilaisia kiinnostava verkkokoulutus?

Vuorovaikutteisuus verkkokursseilla - tehtävät, vertaisarvioinnit ja keskustelut

Näin pääset alkuun verkkokurssin tuottamisessa