Koulutusvähennyksellä jopa puolet koulutusajan palkasta hyvitettävissä verotuksessa - myös verkkokoulutukset vähennyskelpoisia

Työnantaja, hyödynnätkö jo koulutusvähennystä?

Tiesitkö, että sinulla työnantajana on oikeus vähentää verotuksessa laskennallisesti noin puolta koulutusajan palkasta vastaava summa? Jo yhden työntekijän koulutus tuottaa merkittävän verotusedun – puhumattakaan tilanteesta, jossa työntekijöitä ja näin ollen myös koulutettavia on useampia.

Koulutusvähennyksen koulutusajan vähimmäismäärä per työntekijä on yksi koulutuspäivä (6 tuntia), maksimimäärä puolestaan kolme koulutuspäivää per työntekijä

Koulutusvähennys vähennetään verotuksessa kuten todelliset menotkin, joten se voi pienentää työnantajan verotuksessa vahvistettavaa voittoa tai suurentaa vahvistettavaa tappiota. Koulutusvähennys ei vaikuta työntekijöiden koulutuksesta aiheutuvien kustannusten vähennysoikeuteen – koulutuskustannukset ovat edelleen vähennyskelpoisia.

Tämän kirjoituksen lopusta löydät koulutusvähennyksen hyödyntämistä helpottavan koulutussuunnitelmapohjan ja koulutusvähennyslaskurin.

Businessman checking the time

Kuka on oikeutettu koulutusvähennykseen?

Koulutusvähennykseen on oikeutettu työnantaja, jonka toiminta on elinkeinoverolain tai maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettavaa toimintaa. Koulutusvähennysoikeus ei koske yhdistyksiä, säätiöitä tai esimerkiksi yliopistoja.

Vähennystä saa kustakin työsopimussuhteisesta työntekijästä. Yrittäjän ja toimitusjohtajan ei katsota olevan työsuhteessa yhtiöön. Vähennys ei myöskään koske palkkatukityöllistettyjen työntekijöiden koulutuksia.

Edellytykset koulutusvähennyksen saamiselle

Työnantajan järjestämän koulutuksen tulee perustua työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan. Koulutussuunnitelman on katettava koko yrityksen henkilöstö, esimerkiksi ryhmiteltynä henkilöstöryhmittäin. Koulutussuunnitelmaan ei tarvitse kirjata yksityiskohtaisesti tietoja koulutuksista, vaan yleisempi kuvaus toteutettavasta koulutustoiminnasta riittää. Huomioitavaa on, että mikäli työnantaja ei ole laatinut koko henkilöstön kattavaa koulutussuunnitelmaa, koulutusvähennysoikeutta ei ole, vaikka järjestettävä koulutus muuten täyttäisi vähennyksen edellytykset.

Koulutussuunnitelman on oltava laadittuna jo ennen työntekijöiden koulutuksen alkamista, ja sitä voi päivittää kunkin verovuoden aikana. Koulutusvähennysoikeuden syntymiseksi työnantajan on koulutussuunnitelman lisäksi laadittava työntekijäkohtainen koulutussuunnitelman toteumaseuranta.

Koulutusvähennys koskee vain sellaista koulutusaikaa, josta työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa. Vapaa- tai loma-ajalla suoritetuista koulutuksista koulutusvähennystä ei saa.  

Koulutusvähennyksen perusteena on työntekijän todellinen osallistuminen koulutukseen, eli esimerkiksi sairauspoissaolon vuoksi käymättä jääneestä koulutuksesta ei vähennystä voi tehdä.

Millaisesta koulutuksesta vähennyksen saa?

Perinteisten koulutusten lisäksi vähennysoikeus koskee myös digimuotoisiin koulutuksiin osallistumista, mikäli koulutukseen käytetty aika voidaan todentaa, ja koulutuksella on sen toteutusta valvova vastuullinen kouluttaja.

Koulutus voi olla ulkopuolisen järjestämä tilaisuus tai yrityksen sisäinen koulutus. Se voi olla työntekijöille annettavaa lisä- tai täydennyskoulutusta. Vähennykseen oikeuttava koulutus voi liittyä myös lakisääteiseen lupaan tai todistukseen, jota työntekijä työssään tarvitsee. Koulutus voi olla myös osa työntekijän perus- tai jatkotutkintoa. Koulutusvähennykseen oikeuttaa myös esimerkiksi Code of Conduct -tai compliance-koulutus.

Koulutusvähennys tiivistettynä

Verovähennysoikeus syntyy, kun koulutus

  • perustuu työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan
  • liittyy työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin

ja tähtää työntekijän

  • ammatillisen osaamisen kehittämiseen tai ylläpitämiseen,
  • tai työhyvinvointiin, ajankäytön hallintaan tai muuhun työssä suoriutumiseen.

Vähennysoikeutta ei ole, jos koulutus on

  • perehdytystä
  • työhönopastusta

Koulutuksen vaadittu kesto ja koulutusvähennysten määrä

Koulutuksen yhtäjaksoisen keston on oltava vähintään 60 minuuttia. Vähennys myönnetään vain kokonaisen koulutuspäivän perusteella: yksi koulutuspäivä kestää kuusi tuntia. Kuuden tunnin koulutus voi kuitenkin jakautua useammalle päivälle, kunhan kukin koulutusjakso kestää vähintään 60 minuuttia. Koulutuspäivä lasketaan työntekijäkohtaisesti. Koulutusvähennyksen perusteena on oltava aina vähintään yksi kokonainen koulutuspäivä kutakin työntekijää kohden.

Koulutusvähennystä vaaditaan veroilmoituksen antamisen yhteydessä. Elinkeinotoiminnan koulutusvähennystä vaaditaan lomakkeella 79 ja maatalouden koulutusvähennystä lomakkeella 79A. Koulutussuunnitelmaa ja työntekijäkohtaista seurantaa ei tarvitse liittää veroilmoitukseen.

Tuumasta toimeen!

Lataa tästä täytettävä koulutussuunnitelma

Lataa tästä työntekijäkohtainen koulutuksen toteumaseuranta.

Lataa tästä koulutusvähennyslaskuri, jolla voit arvioida yrityksenne koulutusvähennyksen määrää.

Tämän kirjoituksen lähteenä on käytetty verohallinnon ohjeita .

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia