Aloita asettamalla koulutukselle tavoitteet

Tärkein osa koulutuksen suunnittelua on koulutuksen tavoitteiden asettaminen. Mitä konkreettisemmat tavoitteet koulutukselle onnistutaan asettamaan, sen helpommin suunnittelu etenee. Samalla koulutuksen sisältöjen karsiminen ja terävöittämien helpottuu kun aiheita voi peilata tavoitteita vasten.

Koulutuksen tavoitteista on hyvä pohtia

 • mitä tavoitteita koulutuksella on?
 • mitä koulutuksen jälkeen on tarkoitus osata?
 • miten koulutuksessa opittuja taitoja on tarkoitus hyödyntää?
 • miten tavoitteiden toteutuminen tunnistetaan?
 • miten tavoitteiden toteutumista mitataan?

Koulutuksen keskeisimmät tavoitteet on usein hyödyllistä jakaa pienempiin osatavoitteisiin. Näin syntyy kurssin selkäranka, jonka ympärille sisällöt voidaan suunnitella.

Koulutuksen osallistujien toiveet ja tarpeet on tärkeä ottaa huomioon

On tärkeä ottaa kurssin osallistujien lähtötaso ja toiveet huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Koulutuksen sisältö on tärkeää suunnitella niin että se pysyy relevanttina ja auttaa hyödyntämään opittua arjessa. Käytännön esimerkit ja soveltavat tehtävät koetaan usein motivoivina ja erityisen hyödyllisinä.

Koulutukseen osallistujista on hyvä ottaa huomioon

 • mitä osallistujat tulevat saavuttamaan koulutuksen avulla?
 • mikä motivoi osallistumaan?
 • missä osallistujat tulevat hyödyntämään koulutuksessa opittuja taitoja?
 • millainen lähtötaso osallistujilla on?
 • kuinka paljon aikaa ja millaisissa osioissa koulutukseen voidaan käyttää?
 • millaista tukea koulutuksen aikana todennäköisesti tarvitaan?
 • millaisia huolia tai ennakkoasenteita osallistujilla voi olla?

Jos koulutukseen osallistujilla on kirjava lähtötaso voivat ennakkotehtävät tai ennakkomateriaali auttaa kaikki osallistujat samalle viivalle.

Koulutusbudjetin laskeminen

Coins spilling out of jar

Koulutuksen järjestämiseen käytettävissä oleva budjetti vaikuttaa paljon toteutukseen. Moni koulutus on edullisempi järjestää verkkokoulutuksena tai verkko-oppimista ja luokkahuonekoulutusta yhdistelevänä monimuoto-oppimisena.

Koulutusbudjettiin vaikuttavat yleensä eniten koulutukseen investoitava aika, erityisesti jos koulutukseen osallistuminen edellyttää matkustamista. Matkakulujen lisäksi tila- ja materiaalikustannukset vaihtelevat usein osallistujamäärän perusteella.

Luokkahuonekoulutuksen kustannuksiin vaikuttavat

 • Kouluttajan valmistelutyö
 • Osallistujien matkakulut ja matkustusaika koulutukseen
 • Osallistujien aktiiviseen osallistumiseen tarvittava työaika
 • Kouluttajan matkakulut ja työaika koulutuksen ajalta
 • Mahdolliset sijaisjärjestelyt kouluttajan ja osallistujien osalta
 • Koulutustila, materiaalikulut ja tarjoilut

Verkkokoulutuksissa kouluttajan työn lisäksi on syytä huomioida koulutuksen tuottamiseen kuluva aika ja oppimisympäristön kustannukset.

Verkkokoulutuksen kustannuksiin vaikuttavat

 • Kouluttajan valmistelutyö
 • Kouluttajan aktiiviseen osallistumiseen tarvittava työaika
 • Osallistujien ja kouluttajan aktiiviseen osallistumiseen tarvittava työaika
 • Oppimisalusta

Löydät excel-pohjan ja vinkit koulutusbudjetin laskemiseen tästä blogista: Mistä koulutuksen kustannukset koostuvat - koulutusbudjetin laskeminen

Omistajuus ja vastuut määrittelevät sen miten kätännön asiat hoituvat

Asiat hoituvat paremmin kun vastuut on jaettu selvästi. Näin ei synny myöskään epäselvyyksiä siitä onko jokin asia jo hoidossa vai vaatiiko se vielä toimenpiteitä. Osana koulutuksen suunnittelua on hyvä listata hoidettavat asiat.

On hyvä sopia kenen vastuulla on

 • koulutukseen liittyvästä tiedoittamisesta
 • sisältöjen valmistelu ja tuottaminen
 • kysymyksiin vastaaminen ja kurssilaisten auttaminen
 • tilat, työvälineet ja tarjoilut
 • tarvittava teknologia tai laitteet
 • palautteen kerääminen ja siitä raportointi

Jos koulutuksen järjestämiseen osallistuu isompi tiimi voi projektityökalu kuten Trello, tai Slackin ja Teamsin kaltainen viestintätyökalu helpottaa järjestämistä.

Muista seurata tuloksia ja kerätä kurssilta palautetta

Koulutuksen osallistujilta on hyvä kysyä

 • miten koulutus vastasi odotuksia?
 • opittiinko koulutuksessa tavoitteiden mukaiset asiat?
 • millaista hyötyä koulutuksesta oli oman työn kannalta?
 • mitä omassa arjessa on muuttunut koulutuksen ansiosta?
 • kuinka tehokkaita ja motivoivia koulutuksessa hyödynnetyt metodit olivat?
 • miten koulutuksen järjestelyt onnistuivat?
 • mikä oli hyvää?
 • entä mitä voisi jatkossa tehdä paremmin?

Esimerkiksi Google Forms ja Typeform ovat usein käytettyjä kyselytyökaluja joilla on helppo luoda käyttäjäystävällisiä palautekyselyitä. Pidemmästä koulutuksesta voi pyytää palautetta jo koulutuksen aikana, jolloin sitä voidaan hyödyntää jäljellä olevan kurssin kehittämiseen.

Joskus voi olla myös hyödyllistä kerätä uusi palaute kurssista pidemmän ajan jälkeen kun kurssilla opittuja asioita on jo alettu hyödyntämään arjessa. Näin kurssin vaikuttavuutta on helpompi arvioida.

Lue myös

Verkkokurssin suunnittelu - miten tehdään kurssilaisia kiinnostava verkkokoulutus?

Näin pääset alkuun verkkokurssin tuottamisessa

Mistä koulutuksen kustannukset koostuvat - koulutusbudjetin laskeminen